หน่ายงานเบอร์โทรสถานที่
อายุรกรรม
คลินิกอายุรกรรม6101-6109ญสส ชั้น1
คลินิกไต/คลินิก GI6094อาคาร LAB
ไตเทียม รัฐบาล4118/4119/4123ตึก สธ ชั้น5
ไตเทียม เอกชน6511ตึก ญสส ชั้น5
คลินิกเบาหวาน (NCD)6007/6008อาคารชั้วคราว ต้นโพธิ์
คลินิกหืดหอบ/คลินิกโรคหัวใจ6097อาคาร LAB
ห้องตรวจ EKG 6098อาคาร LAB
คลินิกรมโพธิ์ (วัณโรค)6021อาคารชั้วคราว ต้นโพธิ์
คลินิกให้คำปริกษา6109ตึก ญสส ชั้น1
เคมีบำบัด
ห้องเคมีบำบัด8000/8023ตึกพระเราชมงคลโมลี ชั้น2
Palliative Care8021ตึกพระราชมงคลโมลี ชั้น2
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู8538ตึกพระราชมงคลโมลี ชั้น1
คลินิกกายภาพ8011ตึกพระราชมงคลโมลี ชั้น1
ห้องกายอุปกรณ์ (ขาเทียม)1530อาคารกายอุปกรณ์
ห้องนวดแพทย์แผนไทย8520ตึกพระเราชมงคลโมลี ชั้น2
กุมารเวช
คลินิกกุมารเวช4210-4212ตึก สธ ชั้น2
ศัลยกรรม
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป4206/4205ตึก สธ ชั้น2
คลินิกศัลยกรรมสมอง4208ตึก สธ ชั้น2
คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง4208ตึก สธ ชั้น2
ห้องทำแผล4213ตึก สธ ชั้น2
คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ6011-6012อาคารชั่วคราว ต้นโพธิ์
ห้องสลายนิ่ว6014-6015อาคารชั่วคราว ต้นโพธิ์
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ (กระดูก)7401-7403ตึก สธ ชั้น2
ห้องเฝือก4223ตึก สธ ชั้น2
ทันตกรรม
คลินิกทันตกรรม6200/6212ตึก ญสส ชั้น2
โสต ศอ นาสิก
คลินิก หู คอ จมูก7802/7017ตึก 100ปี ชั้นG
คลินิกฝึกพูด7009ตึก 100ปี ชั้นG
จักษุ
คลินิกตรวจตา7803-7804ตึก 100ปี ชั้นG
สูติ-นรีเว่ชกรรม
คลินิกสูติ-นรีเวช6223ตึก ญสส ชั้น2
ห้องฝากครรภ์6222ตึก ญสส ชั้น2
คลินิกวัยทอง6225ตึก ญสส ชั้น2
จิตเวช
คลินิกจิตเวช/ฟ้าใหม่6031อาคารชั่วคราว ต้นโพธิ์
LAB/ XRAY/ EKG
แผนกรังษีวิทยา (X-RAY)6070อาคาร XRAY
ห้องอัลตร้าซาวด์6071อาคาร XRAY
CT SCAN (อุดร)6076อาคาร CT SCAN
CT SCAN (รพ.พหลฯ)4121ตึก สธ ชั้น1
แผนกตรวจเลือด (LAB)6061อาคาร LAb
ธนาคารเลือด6090อาคาร LAB
ห้องตรวจ EKG6098อาคาร LAB
ห้องตรวจ ECHO6096อาคาร LAB
คลิกนิกตรวจนอกเวลา
คลินิก SMC (นอกเวลา)7015ตึก 100ปี ชั้นG
ประชาสัมพันธ์ (Operator)
ห้องประชาสัมพันธ์0ทางเชื่อม
พยาบาลประชาสัมพันธ์6116ตึก ญสส ชั้น1
ศูนย์จองห้องพิเศษ6100ทางเชื่อม
เวชระเบียน ตรวจสอบสิทธิ์
ห้องเวชระเบียน (ห้องบัตร)6141/6363ตึก ญสส ชั้น1
ศูนย์ Admit (24 ขม.)6120ตึก ญสส ชั้น1
ห้องตรวจสอบสิทธิ์6565ตึก ญสส ชั้น1
ห้องสังคมสงเคราะห์1144-1145ตึก ญสส ชั้น1
อื่นๆ
ศูนย์รถรับส่งผู้ป่าย ER1678ตึก สธ ชั้น1
ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย4122ตึก สธ ชั้น1
ศูนย์ประสานงานส่งต่อ (Refer)4106ตึก สธ ชั้น1
ศูนย์ส่องกล้อง6400ตึก ญสส ชั้น4
ศูนย์โรคหัวใจ Cath lab6410ตึก ญสส ชั้น4
ตึกกาญจนาภิเษก (กจ)
หอผู้ป่วยกาญจนาภิเษก กจ1 (Surtrauma)8100/8101ตึกกาญจนาภิเษก ชั้น1
หอผู้ป่วยกาญจนาภิเษก กจ2 (ผู้ป่วยชาย)8200/8208ตึกกาญจนาภิเษก ชั้น2
หอผู้ป่วยกาญจนาภิเษก กจ3 (ผู้ป่วยหญิง)8302/8303-05ตึกกาญจนาภิเษก ชั้น3
ตึกสมเด็จพระญานสังวร (ญสส)
หอผู้ป่วย ICU อายุรกรรม6300-6301ตึกสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น3
หอผู้ป่วย AIIR (ผู้ป่วยโควิด)6311/6312/6319ตึกสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น3
ศูนย์ส่องกล้อง6400ตึกสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น4
ศูนย์หัวใจ cath lab 6410ตึกสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น4
One Day Surgery (ODS)6500ตึกสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น5
ห้องผ่าตัดตา6507ตึกสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น5
ไตเทียม เอกชน6511ตึกสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น5
หอผู่้ป่วยสูติ-นรีเวช (PP)6600/6601ตึกสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น6
ห้องคลอด (LR)6610/6616ตึกสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น6
หอผู้ป่วยพิเศษผู้ป่วยโควิด6700/6727ตึกสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น7
หอผู้ป่วยพิเศษ (ญสส8)6800ตึกสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น8
หอผู้ป่วยพิเศษ (ญสส9)6900ตึกสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น9
ตึกสมเด็จพระสังฆราชฯ (ตึก100ปี)
หอผู้ป่วย Semi ICU7101-7103ตึกสมเด็จพระสังฆราชฯ ชั้น1
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย7201/7203ตึกสมเด็จพระสังฆราชฯ ชั้น2
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย7301/7303ตึกสมเด็จพระสังฆราชฯ ชั้น3
หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย7401/7403ตึกสมเด็จพระสังฆราชฯ ชั้น4
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง7501/7503ตึกสมเด็จพระสังฆราชฯ ชั้น5
หอผู้ป่วย หู คอ จมูก (EENT)7601/7603ตึกสมเด็จพระสังฆราชฯ ชั้น6
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง7701/7703ตึกสมเด็จพระสังฆราชฯ ชั้น7
ตึก 100ปี สาธารณะสุข (สธ)
ICU ศัลยกรรม4300/4303ตึก 100ปี สาธารณะสุข ชั้น3
ICU ศัลยกรรมประสาทและสมอง (NEURO)4305/4307/4311ตึก 100ปี สาธารณะสุข ชั้น3
หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดผิดปกติ (NICU)4314/4316/4319ตึก 100ปี สาธารณะสุข ชั้น3
ห้องผ่าตัด (OR)4418/4400/4414ตึก 100ปี สาธารณะสุข ชั้น4
ห้องวิสัญญี4423/4424ตึก 100ปี สาธารณะสุข ชั้น4
หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม (สธ6)4600/4601/4620ตึก 100ปี สาธารณะสุข ชั้น6
หอผู้ป่วยพิเศษสูติกรรม4700/4727/4728ตึก 100ปี สาธารณะสุข ชั้น7
ตึกกุมารเวช
หอผู้ป่วยกุมารเวช (เด็กล่าง)1810-1811ตึกกุมารเวช ชั้น1
หอผู้ป่วยกุมารเวช (เด็กบน)1820-1821ตึกกุมารเวช ชั้น2
Facebook
Twitter